*FORTIS: BENEF NET Q1 1,167 MIA EUR CONSENSUS 1,171 MIA