**TELENET: BENEFICE NET DE 10,8 MIO EUROS AU 1ER TRIMESTRE (5,1 MIO EUROS)