**TELENET: EBITDA A 106,3 MIO EUROS AU 1ER TRIMESTRE (88,7 MIO EUR)